ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 27.11.2017

Длъжност: Главен счетоводител
Звено: РДГ София

Описание на конкурсната длъжност Главен счетоводител в дирекция „Обща администрация” на РДГ - София: Организира и разработва разчети за приходи и разходи по бюджетна сметка на РДГ- София; поддържа информация за разчетените приходи, разходи, изготвяне на периодични отчети, анализи и справки. Планира финансовите плащания за определен период от време, съобразени с годишния и месечен бюджет на РДГ – София.  Организира извършване на инвентаризации и други.

Минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1)Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2)Образование: 

-висше образование, минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър;

3)Професионален опит:

-най - малко 3 години опит в области свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит IV младши ранг.

4)Специфични изисквания за заемане на длъжността:

-Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл.18, т.1 от Закона за счетоводството.

-Да не е осъждан за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на НК съгласно чл. 18, т. 2 от Закона за счетоводството.

 

Допълнителните умения и квалификации за длъжността са:

1)Предпочитано  образование – придобита специалност по професионално направление „Икономика”:   „Счетоводство”, „Счетоводство и контрол”, „Финансов контрол”.

2)Компютърна грамотност – добро познаване и работа в среда Windows, MS Office Package (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Internet и електронна поща.

Познания в областта на:

- да познава Устройствения правилник на РДГ

- Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

- Закона за държавния служител

- Закона за счетоводството

- Закона за обществени поръчки

- Работа със специализиран счетоводен програмен продукт

Компетентности: 

- аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересуваните страни; комуникативна компетентност.

Начинът за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност е:

1)Тест за установяване на професионални знания и умения.

2)Интервю-събеседване.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса за конкурсната длъжност са: 

1)Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

2)Декларация  по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС.

3)Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чужди висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000г., обн., ДВ, бр.69 от 22.08.2000г.) и допълнителни квалификации;

4)Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

5)Автобиография европейски формат – СV /подписана на всяка страница/, при желание и наличие на изготвена от кандидата.

6)Документ удостоверяващ успешно преминат курс по чужд език – при наличие на такъв.

7)Документ за работа с компютър в среда Windows. MS Office Package, Outlook Express и Internet – при наличие на такъв.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет-страницата/страниците на Регионална дирекция по горите-София и Изпълнителната агенция по горите, в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул.”Аксаков“ № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа. 

Заявления и приложенията към тях, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуеми документи към заявленията си за длъжността за която кандидатстват, заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис. 

При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на РДГ- София, както и на интернет-страницата/страниците на Изпълнителната агенция по горите – София /ИАГ/ и Регионална дирекция по горите-София.

Материали