ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 11.01.2018

Длъжност: Старши експерт "Касиер-ТРЗ"
Звено: РДГ София

1.         Минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1)       Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2)       Образование:

-           висше образование, минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър;

3)       Професионален опит:

-            най - малко 1 година опит в области свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит V младши ранг.

4/   Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

- Допълнителните умения и квалификации за длъжността са:

1)       Предпочитано образование – придобита специалност по професионално направление „Икономика”  

2)       Компютърна грамотност – добро познаване и работа в среда Windows, MS Office Package (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Internet и електронна поща.

                Познания в областта на:

-         да познава Устройствения правилник на РДГ

-         Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

-         Закона за държавния служител

-         Закона за счетоводството

3)       Компетентности:

-           аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересуваните страни; комуникативна компетентност.

2)       Начинът за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност е:

1)       Тест за установяване на професионални знания и умения.

2)       Интервю-събеседване.

3)        Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса за конкурсната длъжност са:

1)       Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

2)       Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС.

3)       Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени

периоди на обучение в чужди висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000г., обн., ДВ, бр.69 от 22.08.2000г.) и допълнителни квалификации;

4)       Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

5)       Автобиография европейски формат – СV /подписана на всяка страница/, при желание и наличие на изготвена от кандидата.

6)       Документ удостоверяващ успешно преминат курс по чужд език – при наличие на такъв.

7)       Документ за работа с компютър в среда Windows. MS Office Package, Outlook Express и Internet – при наличие на такъв.

4)         Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 14-дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет-страницата/страниците на Регионална дирекция по горите-София и Изпълнителната агенция по горите, в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул.”Аксаков“ № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа.

        Заявления и приложенията към тях, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

        Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуеми документи към заявленията си за длъжността за която кандидатстват, заверени с „Вярно с оригинала” и подпис.

        При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

5)         Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на РДГ- София, както и на интернет-страницата/страниците на Изпълнителната агенция по горите – София /ИАГ/ и Регионална дирекция по горите-София.

6)             Описание на конкурсната длъжност - старши експерт „Касиер – ТРЗ” в дирекция „Обща администрация” на РДГ - София:  Приема, раздава и съхранява паричните средства и документи, като спазва инструкциите обезпечаващи опазването им. Оформя документите, свързани с паричните средства в банката, изплащането на РЗ, ДВПР, командировки, преводни нареждания и др. разходи. Изготвя ведомости за заплати на служителите, според конкретните условия. Работа с програмен продукт „Конто”. Изготвя удостоверения и служебни бележки, дава справки във връзка с възнагражденията на служителите. Предава оформени документи, парични средства и ценни книжа в банката.

Материали