ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 11.01.2018

Длъжност: Старши експерт “Горска икономика”
Звено: РДГ София

1.         Минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1)       Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2)       Образование:

-           висше образование, минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър;

3)       Професионален опит:

-            най-малко 1 година опит в области свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит V младши ранг.

 

2.         Допълнителните умения и квалификации за длъжността са:

1)       Предпочитана специалност - висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, специалност от професионалното направление „Горско стопанство“.

2)       Компютърна грамотност – добро познаване и работа в среда Windows, MS Office Package (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Internet и електронна поща.

3)       Компетентности:

-           аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересуваните страни; комуникативна компетентност.

4)       Добро познаване на нормативната уредба регулираща дейността по контрол и управление на горските територии, производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания.

 

II.     Начинът за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност е:

 

1)       Тест за установяване на професионални знания и умения.

2)       Интервю-събеседване.

 

III.    Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса за конкурсната длъжност за която кандидатстват са:

 

1)       Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

2)       Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС.

3)       Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чужди висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000г., обн., ДВ, бр.69 от 22.08.2000г., посл. изм., бр. 62 от 12.07.2013г., в сила от 03.07.2013г.) и допълнителни квалификации;

4)       Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

5)       Автобиография европейски формат – СV /подписана на всяка страница/, при желание и наличие на изготвена от кандидата.

6)       Документ удостоверяващ успешно преминат курс по чужд език – при наличие на такъв.

7)       Документ за работа с компютър в среда Windows. MS Office Package, Outlook Express и Internet – при наличие на такъв.

 

IV.       Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 14-дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул.”Аксаков“ № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа.

          Заявления и приложенията към тях, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

          Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуеми документи към заявленията си за длъжността за която кандидатстват, заверени с „Вярно с оригинала” и подпис.

          При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

 

V.           Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на РДГ-София, както и на интернет-страницата/те на Изпълнителната агенция по горите – София /ИАГ/ и Регионална дирекция по горите-София.

 

VI.       Описание на конкурсната длъжност в дирекция „Специализирана администрация“ на РДГ- София: длъжността Старши експерт „Горска икономика“ е свързана с осъществяване на непосредствен контрол върху дейността по ползване в горските територии. Извършва контрол по произхода на дървесината и недървесните горски продукти, превозвани/ транспортирани с превозни билети. Води регистър на ЮЛ, притежаващи обекти за преработка и търговия с дървесина /обекти по чл. 206 от ЗГ/.

Материали