ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 11.01.2018

Длъжност: „Юрисконсулт”
Звено: РДГ София

1.     Минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1)       Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2)       Образование:

-           висше образование, минимална образователно-квалификационна степен – „магистър”;

3)       Професионален опит:

-            не се изисква или придобит V младши ранг, като държавен служител.

2.     Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове /Класификатор на длъжностите в администрацията и Закона за съдебната власт/:

1)         Специалност по която е придобито образованието: „Право“. 

2)         Придобита юридическа правоспособност.

3.     Компетентности:

-           ориентация към резултати; работа в екип; комуникативна компетентност; професионална компетентност; аналитична компетентност.

 

4.     Да познават много добре приложимата нормативна уредба за изпълнението на длъжността в РДГ-София: Закона за горите /ЗГ/, Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, Закона за защитените територии /ЗЗТ/, Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, Закона за лечебните растения /ЗЛР/, ЗАНН, КТ, ЗДСл, ЗОП, ЗДОИ, ГПК, АПК и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

5.     Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1)Компютърна грамотност – добро познаване и работа в среда Windows, MS Office Package (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Internet и електронна поща.

6.     Начинът за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност е:

1)       Тест за установяване на професионални знания и умения.

2)       Интервю-събеседване.

7.    Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса за конкурсната длъжност са:

1)       Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

2)       Декларация от лицето за неговото гражданство и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС).

3)       Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чужди висши училища) и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

4)       Копие на удостоверението за придобита юридическа правоспособност, съгласно Закона за съдебната власт, издадено от Министерство на правосъдието.

5)       Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

6)       Автобиография европейски формат, при желание и наличие на изготвена от кандидата.

7)       Документ за работа с компютър в среда Windows. MS Office Package, Outlook Express и Internet – при наличие на такъв.

8)       Копия на др. документи по преценка на кандидата.

8.     Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 14-дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет-страницата/страниците на Регионална дирекция по горите-София и Изпълнителната агенция по горите, в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул.”Аксаков“ № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

        Заявления и приложенията към тях, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

        Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуеми документи към заявленията си за длъжността за която кандидатстват, заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

        При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

9.     Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на РДГ-София, както и на интернет-страницата/страниците на Изпълнителната агенция по горите –София /ИАГ/ и Регионална дирекция по горите-София.

10. Описание на конкурсната длъжност „Юрисконсулт”, Дирекция „Обща администрация“ на РДГ-София: заемащият длъжността оказва правна помощ на ръководството и служителите на РДГ-София по правни въпроси във връзка с изпълнението на служебните им задължения. Участва в дейността свързана с образуваните административнонаказателни производства /АНП/ в РДГ-София за установени нарушения на ЗГ/ЗЛОД/ЗРА/ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, като изготвя проекти на съответните документи (участва в изготвянето на проекти на наказателни постановления, изготвя писма-сигнали до РП и РУ на МВР, отговори на молби и запитвания във връзка с АНП от физически лица, юридически лица, и институции, комплектова преписките и изготвя съпроводителни писма при постъпили жалби срещу НП до съответния съд, изготвя проекти на касационни жалби, и др.). Изготвя доклади, становища, отговори на писма и др., във връзка с дейността на общата и специализираната администрация на РДГ-София. Участва в разработването и дава мнение по законосъобразността на вътрешни актове и заповеди с правен характер. Участва в работни групи и комисии, вкл. постоянно действащи такива в РДГ-София. Участва в процедури по възлагане на обществени поръчки, процедури за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, в конкурсни процедури по реда на КТ или ЗДСл. Съдейства за законосъобразното съставяне на правни актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите и служебните правоотношения. Осъществява процесуално представителство пред съда, по заведени дела от и срещу РДГ-София/директора на РДГ-София.

Материали