ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 11.01.2018

Длъжност: Младши експерт „Административен секретар”
Звено: РДГ София

1.     Минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1)       Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2)       Образование:

-           висше образование, минимална образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…”;

-           предпочитано образование: придобита специалност свързана с функционалните задължения на длъжността.

3)       Професионален опит:

-            не се изисква или придобит V младши ранг, като държавен служител.

2.1. Допълнителните умения и квалификации за длъжността са:

1)       Компютърна грамотност – добро познаване и работа в среда Windows, MS Office Package (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Internet и електронна поща.

2.2. Компетентности:

-           ориентация към резултати; работа в екип; комуникативна компетентност; професионална компетентност; аналитична компетентност.

 

3.     Начинът за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност е:

1)       Тест за установяване на професионални знания и умения.

2)       Интервю-събеседване.

 

4.    Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса за конкурсната длъжност са:

1)       Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

2)       Декларация от лицето за неговото гражданство и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС).

3)       Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чужди висши училища) и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

4)       Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

5)       Автобиография европейски формат, при желание и наличие на изготвена от кандидата.

6)       Документ удостоверяващ успешно преминат курс по чужд език – при наличие на такъв.

7)       Документ за работа с компютър в среда Windows. MS Office Package, Outlook Express и Internet – при наличие на такъв.

 

5.     Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 14-дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет-страницата/страниците на Регионална дирекция по горите-София и Изпълнителната агенция по горите, в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул.”Аксаков“ № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

        Заявления и приложенията към тях, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

        Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуеми документи към заявленията си за длъжността за която кандидатстват, заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

        При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

 

6.     Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на РДГ-София, както и на интернет-страницата/страниците на Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ и Регионална дирекция по горите-София.

 

7.     Описание на конкурсната длъжност младши експерт „Административен секретар”, Дирекция „Обща администрация“ на РДГ-София: ежедневно приема, разпределя и отразява движението на резолюциите от директора на входящата поща. Организира и насочва предаването на документите за изпълнение, следи електронната поща на Дирекцията. Подготвя, организира и координира обучения, семинари и други събития с участието на служителите.

Материали