ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 11.01.2018

Длъжност: „ГОРСКИ ИНСПЕКТОР“
Звено: РДГ София

1.Минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1)       Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2)       Образование:

-           висше образование, минимална образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…”;

3)       Професионален опит:

-           няма изискване за професионален опит за кандидатите за длъжността „горски инспектор“, или придобит V младши ранг.

1.         Специфичните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове са:

1)       Висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, специалност от професионалното направление „Горско стопанство“.

2)       Да отговарят на условията по чл.198 от Закона за горите.

3)       Да отговарят на условията предвидени в чл.30 от Наредба № 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии / Обн. - ДВ, бр. 11 от 07.02.2012г., в сила от 07.02.2012г./.

2.       Допълнителните изисквания за длъжността са:

1)       Компютърна грамотност – добро познаване и работа в среда Windows, MS Office Package (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Internet и електронна поща.

2)       Компетентности: аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност.

3)         Добро познаване на нормативната уредба, регулираща дейността по контрол и защита на горските територии, производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания.

3.       Ще се счита за предимство:

1)       Наличие на опит в работа по изпълнение на функции по контрол, опазване на горските територии и/или стопанисване.

 

II.       Начинът за провеждане на конкурса за посочената конкурсна длъжност е:

1)     Тест за установяване на професионални знания и умения.

2)     Интервю-събеседване.

 

III.    Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1)       Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

2)       Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС.

3)       Автобиография.

4)       Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чужди висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000г., обн., ДВ, бр.69 от 22.08.2000г., посл. изм., бр. 62 от 12.07.2013г., в сила от 03.07.2013г.) и допълнителни квалификации.

5)       Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

6)       Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

7)       Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

8)       Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а/ не страда от психически разстройства;

б/ през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел ІІ от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества.

9)       Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а/ срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/;

б/ лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

10)   Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство /МПС/.

11)   Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

12)   Медицинско свидетелство.

13)   Копие на документи удостоверяващи успешно преминат курс за работа с компютър в среда Windows, MS Office Package, Internet – при наличие на такива.

Забележка: За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по т.7, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

 

IV.   Документите следва да бъдат представени в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в специализиран сайт или портал за търсене на работа и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул.”Аксаков“ № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа.

        Заявления, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

        Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуемите документи към заявленията си за кандидатстване за длъжността, заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

        При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

 

V.        Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РДГ-София в гр. София на улица „Аксаков” №14, както и на интернет-страницата/те на Изпълнителната агенция по горите-София /ИАГ/ и РДГ-София.

 

VI.   Описание на конкурсната длъжност: „горски инспектор” е свързана с осъществяването на контролни функции, предотвратяване и установяване на нарушения на физически и юридически лица на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения, и подзаконовите актове по тяхното приложение, като се вземат предвид обхватът и обемът на изпълняваната от тях дейност. Служителите заемащи длъжност „горски инспектор” изпълняват контролни функции под прякото ръководство на горски инспектори от по-високите длъжностни нива. Всеки горски инспектор от различните длъжностни нива носи пряка отговорност за съставяните от него актове и други документи, както и за действията си в изпълнение на съответната длъжност.

Материали