ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 18.06.2020

Длъжност: Старши експерт „Стопанисване и защита на ГТ"
Звено: РДГ София

Старши експерт „Стопанисване и защита на ГТ” в дирекция „Горско стопанство”, „Специализирана администрация” на РДГ- София: е свързана с осъществяване на непосредствен контрол върху дейността по ползване и стопанисване в горските територии. Извършва контрол по изпълнение на утвърдените планове и програми, контролира инвентаризицията на държавните горски разсадници. Извършва експертизи, анализи и оценки на извършените лесовъдски дейности в ГТ.

1.  Минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1)  Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2)  Образование:

-  висше образование, минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър;

3)  Професионален опит:

-   най - малко 1 година опит в области свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит V младши ранг.

4/   Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Допълнителните умения и квалификации за длъжността са:

1)  Предпочитана специалност – висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, специалност от професионално направление „Горско стопанство”.

2)  Компютърна грамотност – добро познаване и работа в среда Windows, MS Office Package (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Internet и електронна поща.

Компетентности:

-  аналитична компетентност; ориентация към резултати; комуникативна компетентност, работа в екип, дигитална компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност.

3/ Добро познаване на нормативната уредба регулираща дейността по контрол и управление на горските територии, производтвото по устоновяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания.

2) Начинът за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност е:

1) Тест за установяване на професионални знания и умения.

2) Интервю-събеседване.

3) Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса за конкурсната длъжност са:

1) Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/.

2)Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС.

3)       Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени

периоди на обучение в чужди висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000г., обн., ДВ, бр.69 от 22.08.2000г.) и допълнителни квалификации;

4) Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

5) Автобиография европейски формат – СV /подписана на всяка страница/, при желание и наличие на изготвена от кандидата.

6) Документ удостоверяващ успешно преминат курс по чужд език – при наличие на такъв.

7) Документ за работа с компютър в среда Windows. MS Office Package, Outlook Express и Internet – при наличие на такъв.

4) Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет-страницата/страниците на Регионална дирекция по горите-София и Изпълнителната агенция по горите, в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул.”Аксаков“ № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа.

Заявления и приложенията към тях, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуеми документи към заявленията си за длъжността за която кандидатстват, заверени с „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на РДГ- София, както и на интернет-страницата/страниците на Изпълнителната агенция по горите – София /ИАГ/ и Регионална дирекция по горите-София.

Материали