ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

Начало

РДГ София

Района на дейност на Регионална дирекция по горите - София обхваща четири области (област София – град, Софийска област, област Ловеч – част от Община Тетевен, област Пазарджик - част от Община Панагюрище) и 25 бр. общини.

Общата площ на горските територии в района на дейност на РДГ - София е  404 218 ха. В тази площ са включени площите на 11 държавни горски стопанства (ДГС) и 3 държавни ловни стопанства (ДЛС), ТП ДГС/ДЛС, които са териториални поделения на две Държавни предприятия (ДП) – Югозападно ДП гр. Благоевград и Северозападно ДП гр. Враца. На територията на РДГ – София се намират част от Природен парк “Витоша” и част от Природен парк “Врачански балкан”.

Разпределението на горските територии по видове собственост е както следва: ГТ държавна собственост - 258 530 ха, общинска собственост – 89 354 ха, ГТ собственост на физически лица – 42 326 ха, на юридически лица 6 157 ха, на религиозни организации 902 ха, временно стопанисвани от общините  4 991 ха  и гори на МОСВ 1 958 ха.


За повече информация или въпроси, свързани с дейността на РДГ София:

инж. Николай Николов - зам.-директор - тел. 02/9870052

д-р инж. Любчо Тричков - зам.-директор - тел. 02/9870052

Деловодство - тел. 02/8155279
Счетоводство - тел. 02/9870052, вътр. 303
Електронна поща: rdgsofia@iag.bg

Тарифите за такси, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите по Закона за горите и Закона за държавните такси, на основание ПМС 41/22.02.2013 г. и тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, на основание ПМС 283/2000 г., могат да се заплатят по банковата сметка на РДГ София:

IBAN: BG13UNCR96603125124815
BIC: UNCRBGSF

 


Списък с услуги - предоставяни от РДГ София
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995