ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоДокументиПлан извлечения

РДГ София | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
План-извлечение с рег. инд. № РДГ14-3760 - 17.04.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ.

Дата на публикуване: 17.04.2024 г. изтегли
 

План-извлечение с рег. инд. № РДГ14-2786 - 19.03.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ.


Дата на публикуване: 22.03.2024 г. изтегли
 
План-извлечение с рег. инд. № РДГ14-2648 - 14.03.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ.

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
План-извлечение с рег. инд. № РДГ14-1898 - 23.02.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ.

Дата на публикуване: 05.03.2024 г. изтегли
 
План-извлечение с рег. инд. № РДГ14-1495 - 12.02.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ.

Дата на публикуване: 14.02.2024 г. изтегли
 
План-извлечение с рег. инд. № РДГ14-1162 - 02.02.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ.

Дата на публикуване: 12.02.2024 г. изтегли
 
План-извлечение с рег. инд. № РДГ14-692 - 19.01.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ.

Дата на публикуване: 23.01.2024 г. изтегли
 
План-извлечение с рег. инд. № РДГ14-558 - 17.01.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ.

Дата на публикуване: 18.01.2024 г. изтегли